دانلود و معرفی کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب

ذوب اهن اصفهان و روند خصوصی سازی با تکیه بر افزایش وسعت اختیار م

دانلود کتاب ذوب اهن اصفهان و روند خصوصی سازی با تکیه بر افزایش وسعت اختیار مدیران و کاهش میزان بوروکراسی نوشته شده توسط سید محمد میرزایی ریزی از انتش..

ادامه مطلب